Podstrona: „Naszym celem jest dążenie do doskonałości”. 72. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

„Naszym celem jest dążenie do doskonałości”. 72. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej

2022-10-07 , red.  Marta Jagiełowicz, fot. Beata Motyka
kategoria: Wydarzenia
Rozpoczęcie uroczystości

„Nie będę narzekał na sytuacje, na które nie mam wpływu. Wzorem naszego patrona Ignacego Łukasiewicza, osoby o poglądzie pozytywistycznym, chcę przedstawić to, co udało się w trudnych czasach dla naszej uczelni zrobić” – tak swoje przemówienie rozpoczął rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, odnosząc się do obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w kraju i za granicą, niepozostającej bez wpływu na funkcjonowanie uczelni.  

Przemówienie rektora

72. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej była doskonałą okazją do podsumowania mijającego roku i przedstawienia planów na następny. Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik w swoim przemówieniu podkreślał, że pomimo złożonych uwarunkowań zewnętrznych ostatnie lata to czas rozwoju naszej uczelni. 

„W 2021 roku pozyskano prawie 22 mln zł w ramach grantów krajowych i ponad 1,7 mln międzynarodowych. Aplikowaliśmy o nowe projekty z łącznym budżetem przekraczającym 130 mln zł. Czekamy na wyniki konkursów. Pomimo sytuacji pandemicznej zlecenia z przemysłu przekroczyły 8 mln zł. Duża część projektów to granty Podkarpackiego Centrum Innowacji. W każdej niemal uczelni procent osób zaangażowanych w pozyskiwania środków zewnętrznych mieści się w zakresie 20–30. Warto więc podkreślić, że w konkursach PCI o finansowania starało się aż 60% naszych pracowników! Nie wszyscy zdobyli finansowanie, ale wierzę, że ten wysiłek i pomysły dadzą rezultaty w innych konkursach. W 2021 roku na naszej uczelni realizowanych było 741 umów na badania za większe lub mniejsze kwoty. Pozyskanie zleceń to ogromny wysiłek, ale równie ważna jest  ich obsługa przez administrację uczelni” – mówił rektor prof. P. Koszelnik.

W ogólnej tendencji zmniejszającej się liczby kandydatów na studia odnotowaliśmy wzrost zainteresowania nauką na Politechnice Rzeszowskiej. „Optymizmem napawa zakończona niedawno rekrutacja. Przyjęliśmy o ponad 15% studentów więcej niż w zeszłym roku. Łączna liczba studentów nieco wzrosła i wynosi obecnie około 11 tysięcy. Dotarliśmy do magicznego współczynnika dostępności 13, którego pojawienie się w algorytmie finansowania uczelni w 2017 roku i zablokowanie algorytmu od 2020 roku kosztowało Politechnikę Rzeszowską około 20 mln zł strat. Jest to strata nie do odrobienia. Dziękuję wszystkim pracownikom i studentom naszej uczelni, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz promocji kształcenia. Wzrost zainteresowania studiowaniem na Politechnice Rzeszowskiej to przede wszystkim Państwa zasługa. Bardzo doceniam ten ogrom pracy, wiele cennych inicjatyw i poświęcony czas” – podkreślał rektor.

Prof. Piotr Koszelnik odniósł się także do opublikowanych przez ministerstwo edukacji i nauki wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. „Wyniki ewaluacji wskazują na znaczący wzrost potencjału naukowego Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskaliśmy aż pięć nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych w trzech dziedzinach nauki, co przywraca naszej uczelni pełnię praw uniwersyteckich. Czekamy jeszcze na wyniki procedury odwoławczej. Jestem w tej kwestii optymistą, ponieważ nasze odwołania miały bardzo mocne podstawy. W 2021 roku nasi pracownicy opublikowali 421 artykułów w czasopismach za 100 i więcej punktów, podczas gdy w 2020 roku było to 281 artykułów” – mówił rektor.

Ważnym zadaniem na nadchodzący czas jest komercjalizacja patentów. „Pomogą nam w tym środki, które niebawem pozyskamy, jako członek sieci politechnicznej Via Carpatia, którą zawiązaliśmy wspólnie z Politechniką Lubelską i Politechniką Białostocką. Obok komercjalizacji w ramach tej sieci będziemy rozwijać działania doskonalące jakość dydaktyczną oraz naukową, w tym m.in. staże na uczelniach stowarzyszonych. Wspólne stanowisko zawsze daje synergię i sprawia, że razem jesteśmy silniejsi. Dobrym przykładem jest współpraca m.in. z Politechniką Śląską i Politechniką Poznańską w sprawie zwiększenia dotacji na szkolenie pilotów. Dzięki połączonym działaniom, ale także rozmowom prowadzonym w Ministerstwie Infrastruktury uzyskaliśmy zapewnienie zwiększenia budżetu w tym zakresie o 12% w 2023 roku” – podkreślał prof. P. Koszelnik.

Rektor wskazał również rolę badań naukowych jako tego elementu gospodarki, który jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Odnosząc się do potrzeb podkarpackiego przemysłu, zwrócił uwagę na element kształcenia kadr. „Jest olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów. Nie ma tygodnia, aby do uczelni nie spływały zapytania o naszych absolwentów. Ogromnie się cieszę, że pracodawcy z uznaniem wypowiadają się na temat kompetencji naszych absolwentów, których zatrudniają na dobrze płatnych stanowiskach. (...) To prawda – kształcimy dobrze. Mamy znakomitą infrastrukturę i wspaniałych nauczycieli akademickich. Ciągle modernizujemy kierunki studiów w zakresie treści kształcenia, dostosowując je do zmieniających się wymogów rynku pracy i postępu technologicznego. Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ostatnim roku były okazją do wysłuchania pochwał na temat jakości kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej. Zawsze też oczekujemy wskazówek, co moglibyśmy robić lepiej, ponieważ dążenie do doskonałości jest jednym z naszych celów, nie tylko w tym obszarze”.

Rektor podkreślił także, że wynagrodzenia pracowników odbiegają od składanych zobowiązań przy okazji wejścia w życie tzw. Ustawy 2.0. „Kosztem blisko 2 mln zł, także ze środków własnych, o trzy miesiące przyspieszona została podwyżka wynagrodzeń zapowiedziana przez MEiN od 1 października. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni, które zdecydowały się na taki krok. Ministerstwo deklaruje kolejną podwyżkę o 7,8% od 1 maja 2023 roku. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji są to kwoty dalece niesatysfakcjonujące. Utrzymanie tak niskich wynagrodzeń na uczelniach spowoduje, że za kilkanaście lat nie będzie już profesorów, bo kto będzie chciał pracować na uczelni jako asystent za płacę bliską płacy minimalnej? Proporcjonalnie problem dotyka także pozostałych pracowników uczelni. Wymaga to bezzwłocznej interwencji państwa. Szkolnictwo wyższe i nauka potrzebują natychmiastowego dofinansowania, zanim będzie za późno. Ważne są nowe szpitale, lotniska, drogi, obwodnice, mosty, tory kolejowe itd. Ale kto będzie pracował w tych szpitalach, budował te drogi, mosty, jeżeli nie będzie absolwentów szkół wyższych, bo tych szkół nie będzie? Gorąco apeluję do decydentów o uwzględnienie postulatów naszego środowiska. Zdecydowana większość nas to ludzie z powołania, ale nie da się żyć tylko powołaniem! Jako rektor uczelni odpowiedzialny za naszą społeczność akademicką wypowiedzenie tych słów uważam za swój obowiązek”.

Goście wydarzenia

Na inaugurację przybyło wielu gości, m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wiceprezydenci Miasta Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak i Dariusz Urbanik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch, rektorzy wielu polskich uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół średnich, reprezentanci kultury i mediów oraz rektorzy minionych kadencji – prof.  Tadeusz Markowski, prof. Marek Orkisz i prof. Andrzej Sobkowiak.

Ślubowanie studentów i doktorantów

Ważną częścią uroczystości było ślubowanie przedstawicieli studentów pierwszego roku, które poprowadziła prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, oraz przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych PRz, które poprowadził prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz. JM Rektor dokonał pasowania studentów i doktorantów.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego naszej uczelni Kamil Chohura w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. zalety studiowania na naszej uczelni i zachęcał studentów pierwszego roku do działalności w organizacjach studenckich.

Wręczenie certyfikatów 

Po odśpiewaniu przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej Gaudeamus Igitur zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia do licencji pilota komunikacyjnego. Tę część uroczystości poprowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. W tym roku 23 studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalności „pilotaż” zakończyło szkolenie i uzyskało certyfikat. Pilotom rocznika ATP-18 certyfikaty i pagony wręczyli JM Rektor i dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego dr inż. Arkadiusz Rzucidło.

Miłym akcentem była informacja o nadaniu wyróżnienia prymusowi wśród lotników mgr. inż. Arturowi Bednarzowi przez Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich. Akt wyróżnienia wręczył wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich prof. Marek Grzegorzewski.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, wiceprezydent miasta Rzeszowa Dariusz Urbanik.

Odznaczenia 

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia państwowe. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymało 7 pracowników, a Brązowe Krzyże Zasługi – 15 pracowników uczelni. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 15 osób, 18 osób – Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę i 7 osób Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. 21 pracowników naszej uczelni zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 6 osób otrzymało medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”, a jedna Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Tę uroczystości poprowadził prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (relację z tej części uroczystości zamieścimy w osobnej aktualności).

Decyzją ministra finansów na wniosek dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie prof. dr. hab. inż. Piotrowi Koszelnikowi, rektorowi Politechniki Rzeszowskiej przyznano srebrną odznakę „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Podczas inauguracji w imieniu ministra finansów odznakę rektorowi wręczył dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek.

Vivat Academia, Vivant Professores!

„Droga Młodzieży Akademicka, Szanowni Zebrani zgodnie z tradycją ogłaszam rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Rzeszowskiej za rozpoczęty” – powiedział JM Rektor, uderzając trzy razy berłem, a Chór Akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia. Wykład inauguracyjny „Trendy transformacji energetycznej pod presją współczesnych wyzwań” wygłosił dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz.

Msza święta inaugurująca 72. rok akademicki odbyła się w kościele pw. św. Jacka oo. Dominikanów w Rzeszowie 6 października br.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję